Raport bieżący nr 28 / 2011

Raport bieżący nr 28 / 2011 - 8 kwietnia 2011 / 00:00

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 otrzymał od Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu powiadomienie o wyborze oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii: Budynek A, A-1 Szklarnia, A-2 Zwierzętarnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 • Wartość oferty: 50.173.433,48 zł netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu terenu budowy, które ma nastąpić nie później niż w ciągu 20 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 28. 06. 2013 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
  • Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
  • W przypadku, gdy zamawiający będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz podwykonawcy w wysokości 20% kwoty przekazanej podwykonawcy;
  • Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Dodatkowo Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 kwietnia 2011 r. z tym samym zamawiającym została podpisana umowa na kwotę 19.977.581,77 zł netto.

Łączna wartość podpisanej umowy i oferty, która okazała się najkorzystniejsza wynosi zatem 70.171.015,25 zł netto. Kwota ta przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.