Raport bieżący nr 28 / 2018

Raport bieżący nr 28 / 2018 - 17 maja 2018 / 10:17

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2017 rok

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 17 maja 2018 roku podjęło uchwałę nr 303 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 złotych (słownie: siedemnaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) brutto na jedną akcję.

Na dywidendę przeznacza się zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449.585.025,78 złotych (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy).

Pozostałą część zysku w wysokości 249.908,88 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok ustalono na dzień 28 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2018 roku.