Raport bieżący nr 28/2024

Raport bieżący nr 28/2024 - 28 marca 2024 / 16:08

‎„Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 wraz z nowym przebiegiem ‎DK-46 w Częstochowie” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 28.03.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie a Budimeksem S.A. w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w ‎dniu 28.07.2023 r. w raporcie bieżącym nr 48/2023 oraz w dniu 05.01.2024 r. w raporcie bieżącym nr 1/2024.

Wartość umowy: 195 931 355,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: maksymalnie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy

Zaliczka: 10 000 000,00 PLN wyłącznie pod warunkiem dochowania przez Wykonawcę terminu na przekazanie Zamawiającemu kompletnej koncepcji architektoniczno-budowlanej

Warunki płatności:  30 lub 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT ze wszystkimi dokumentami przez Wykonawcę w zależności od źródeł finansowania projektu

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.