Raport bieżący nr 29 / 2016

Raport bieżący nr 29 / 2016 - 26 kwietnia 2016 / 00:00

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2016 roku podjęło uchwałę nr 249 o podziale zysku za 2015 rok, zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207 814 997,72 złotych (słownie: dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dwa grosze) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 złotych (słownie: osiem złotych czternaście groszy) brutto, na jedną akcję.

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustalono na dzień 6 maja 2016 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2016 roku.

Wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.