Raport bieżący nr 29/2023

Raport bieżący nr 29/2023 - 28 kwietnia 2023 / 09:33

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy ‎Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku - wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 28 kwietnia 2023 roku Miasto Rybnik wybrało ofertę ‎Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Budowę Regionalnej ‎Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 ‎w Rybniku. ‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została ‎opublikowana w dniu 31 marca 2023 roku w raporcie bieżącym nr 22/2023.‎

Wartość oferty: 218 012 270,80 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (wlicza się okresy zimowe). ‎

Okres gwarancji: maksymalnie 120 miesięcy‎

Okres rękojmi: okres rękojmi za wady jest równy zaoferowanej ‎gwarancji

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 lub 35 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT przez ‎Wykonawcę w zależności od źródeł finansowania projektu

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: ‎‎5% wynagrodzenia brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od ‎warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Inwestycja dofinansowana z ‎programu Polski Ład oraz Rządowego ‎Funduszu Rozwoju Dróg

Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec ‎Wykonawcy nie może ‎przekroczyć 60% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.‎

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ‎ogólnych.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎