Raport bieżący nr 29/2024

Raport bieżący nr 29/2024 - 5 kwietnia 2024 / 14:14

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza dł. ok. 5,25 km - oferta Konsorcjum oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 05.04.2024r. Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Partner Konsorcjum, udział 50%), Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş. (Partner Konsorcjum, udział 5%) oraz Gulermak Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum, udział 45%) zostało poinformowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie o tym, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik – Lutcza dł. ok. 5,25 km

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 1 552 564 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony

Termin zakończenia kontraktu: 59 miesięcy od daty zawarcia umowy

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczone jako cztery miesiące).

Okres gwarancji dla robót głównych: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: od 1% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.