Raport bieżący nr 3 / 2010

Raport bieżący nr 3 / 2010 - 19 stycznia 2010 / 00:00

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2010 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Budimex SA w 2010 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.
Terminy przekazywania raportów:

  • Raport roczny Budimeksu SA za 2009 rok – 22 marca 2010 r.
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2009 rok – 22 marca 2010 r.
  • Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
    • za I kwartał 2010 r. – 28 kwietnia 2010 r.
    • za III kwartał 2010 r. – 27 października 2010 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2009 zostaną opublikowane w dniu 24 lutego 2010 roku, natomiast za 6 miesięcy 2010 roku w dniu 29 lipca 2010 roku.