Raport bieżący nr 3 / 2013

Raport bieżący nr 3 / 2013 - 18 stycznia 2013 / 00:00

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2013 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym, Budimex SA w 2013 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
Terminy przekazywania raportów:

  • raport roczny Budimeksu SA za 2012 rok – 20 marca 2013 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2012 rok – 20 marca 2013 r.
  • skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
    • za I kwartał 2013 r. – 24 kwietnia 2013 r.
    • za III kwartał 2013 r. – 23 października 2013 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2012 zostaną opublikowane w dniu 18 lutego 2013 roku, natomiast za 6 miesięcy 2013 roku w dniu 24 lipca 2013 roku.