Raport bieżący nr 3 / 2020

Raport bieżący nr 3 / 2020 - 8 stycznia 2020 / 16:03

„Budowa kolektora Wiślanego – etap II” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o podpisaniu w dniu 08.01.2020 roku pomiędzy Budimex S.A. a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa umowy na realizację „Budowy kolektora Wiślanego – etap II”.

Informację o wyborze oferty jako najkorzystniejszej przekazaliśmy w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 16.07.2019 r.

Wartość umowy: 348 978 963,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną umową) wyniosła 373 332 629,72 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Okres rękojmi: 36 miesięcy i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Zaliczka: 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.