Raport bieżący nr 3/2024

Raport bieżący nr 3/2024 - 17 stycznia 2024 / 13:41

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 ‎‎na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze ‎‎wraz z elektryfikacją” - wybór oferty Konsorcjum ‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 stycznia 2024 roku PKP ‎Polskie Linie Kolejowe S.A., wybrała ‎ofertę Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Lider ‎konsorcjum) oraz Victor Energy Sp. z o.o. (Partner ‎Konsorcjum) jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie ‎robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 ‎na odcinku Ełk-Korsze w ‎ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze ‎wraz z elektryfikacją”.‎

Informacja, iż oferta Konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została ‎opublikowana w dniu 28.08.2023 r. w raporcie bieżącym nr 53/2023.‎

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 233 101 626,02 zł netto, w tym:‎
a)‎ Zakres podstawowy: 195 601 626,02 zł netto
‎• Budimex S.A.: 158 697 040,67 zł netto (Lider konsorcjum)‎
‎• Victor Energy Sp. z o.o.: 36 904 585,35 zł netto (Partner Konsorcjum)‎
b)‎ Kwota warunkowa: 37 500 000,00 zł netto ‎

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony ‎
‎ ‎
Termin zakończenia kontraktu: 32 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego

Okres rękojmi: 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego‎
‎ ‎
Zaliczka: brak
‎ ‎
Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty ‎otrzymania ‎przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami ‎
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto za zakres podstawowy podanej ‎w ‎ofercie pomniejszonej o Wynagrodzenie Warunkowe brutto
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości Robót netto, lub 30% ‎‎wartości Robót netto (gdy naliczona została kara za odstąpienie od umowy)‎

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych ‎‎odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty ‎‎dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego ‎‎dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎