Raport bieżący nr 30/2024

Raport bieżący nr 30/2024 - 5 kwietnia 2024 / 16:42

Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 05-04-2024 roku Port Lotniczy Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Budowa i przebudowa płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 12-03-2024 r. w raporcie bieżącym nr 20/2024.

Wartość oferty: 365 847 385,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: do 5 lat

Okres rękojmi: do 5 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 35% ceny ofertowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto