Raport bieżący nr 31 / 2011

Raport bieżący nr 31 / 2011 - 19 kwietnia 2011 / 00:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 19 maja 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2010,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
9.3. podziału zysku za 2010 r.,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku,
9.6. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji, które miało miejsce w dniu 23 marca 2011 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, w związku z rezygnacją pana Carmelo Rodrigo López.
10. Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” – DSP 2010, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex S.A. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r..
12. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu. Wspomniany powyżej regulamin znajduje się w załączniku.

Procedury stosowane w związku z ZWZ