Raport bieżący nr 31 / 2015

Raport bieżący nr 31 / 2015 - 29 maja 2015 / 00:00

Budowa hali produkcyjnej w Bydgoszczy – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015 r. została podpisana umowa z SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na budowę hali produkcyjnej w Bydgoszczy.

 • Wartość umowy: 67 738 124,46 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 24.03.2016 r.
 • Okresy gwarancji: konstrukcja stalowa, elementy prefabrykowane i konstrukcja dachu – 15 lat; roboty betonowe – 10 lat; pozostałe elementy – od 2 do 5 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny kontraktowej netto.
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • Inwestor, wraz z podmiotami/osobami wskazanymi przez inwestora lub zarządzającego projektem, będzie miał prawo wejścia na plac budowy oraz budynku („Wcześniejszy Dostęp”) od chwili wskazanej w harmonogramie robót, na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Jeżeli wykonawca odmówi podpisania protokołu i lub odmówi inwestorowi, lub jakiemukolwiek podmiotowi/osobie wskazanej przez inwestora lub zarządzającego projektem, dostępu do budynku, wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz inwestora kary umownej w wysokości 25 % ceny kontraktowej netto.
  • W przypadku odstąpienia przez inwestora od całości lub części umowy z winy wykonawcy, wykonawca zapłaci inwestorowi karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto za tę część robót, od której inwestor odstępuje.
  • W przypadku nie usunięcia wad w robotach po dacie ukończenia w terminie określonym w świadectwie odbioru lub liście wad, wykonawca zapłaci inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1 % ceny kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.
 • Łączna suma kar umownych za opóźnienie daty ukończenia lub któregokolwiek z etapów nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 12 % ceny kontraktowej netto.

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia dodatkowego odszkodowania, jeśli wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.