Raport bieżący nr 32 / 2014

Raport bieżący nr 32 / 2014 - 26 marca 2014 / 00:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

Zarząd Budimex S.A. zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 24 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad jest następujący:

 • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 • 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 • 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013,
  • 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2013,
  • 9.3. podziału zysku za 2013 rok,
  • 9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  • 9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  • 9.6. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki – Pana Janusza Dedo, w związku z rezygnacją Pana Tomasza Sielickiego,
  • 9.7. powołania członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Macieja Stańczuka rezygnacją z członkostwa w Radzie,
  • 9.8. sporządzania przez Budimex S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 • 10. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu. Wspominane powyżej procedury znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Procedury stosowane w związku z ZWZ