Raport bieżący nr 32 / 2016

Raport bieżący nr 32 / 2016 - 4 maja 2016 / 00:00

Przebudowa stadionu w Lublinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 04 maja 2016 r. została podpisana umowa z Gminą Lublin na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie o wartości 29 947 000 zł netto. Jest to kolejna umowa z tym samym zamawiającym w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Umową o najwyższej wartości jest podpisana w dniu 29.03.2016 r. umowa na przebudowę Placu Litewskiego. Szczegóły umowy o najwyższej wartości:
Przedmiot umowy: Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu – w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Wartość umowy: 39 687 000 zł netto.
Termin rozpoczęcia robót: 07.04.2016 r.
Termin zakończenia robót: 30.04.2017 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy.
Warunki finansowe:
Płatność: 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
Kary płacone przez wykonawcę:
5% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od całości zakresu umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca;
5% niewykonanej części umowy za odstąpienie od części zakresu umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca;
0,1% wynagrodzenia brutto za wprowadzenie wykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu robót bez wiedzy i zgody zamawiającego
0,1% wynagrodzenia brutto za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo
Kary płacone przez zamawiającego:
5% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od całości zakresu umowy z przyczyn, za które odpowiada zamawiający;
5% niewykonanej części umowy za odstąpienie od części zakresu umowy z przyczyn, za które odpowiada zamawiający;
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.
Łączna wartość umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.