Raport bieżący nr 32 / 2019

Raport bieżący nr 32 / 2019 - 16 maja 2019 / 18:14

Powołanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. w dniu 16 maja 2019 r. podjęło Uchwały o nr 349 do nr 358 o wyborze członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej kadencji. W wyniku tych uchwał w skład Rady Nadzorczej Budimex S.A. wchodzą następujące osoby:

1. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest absolwentką wydziałów Bankowości i Finansów oraz Zarządzania (kierunek CEMS) Szkoły Głównej Handlowej i Copenhagen Business School, doktorem nauk ekonomicznych, absolwentką programu Harvard Business School & IESE pod tytułem ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem przy katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.

Pierwsze kroki w karierze stawiała w firmie Arthur Andersen w latach 2000 – 2002. W 2002 w ramach stypendium Fullbright studiowała na Haas School of Business, przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, pod patronatem Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii – Profesora Oliviera Williamsona.

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych podjęła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, koncentrując się na zagadnieniach z dziedziny regulacji bankowych i ładu korporacyjnego. Równolegle, w latach 2003 – 2004 była Asystentem Profesora w Westfalisch Wilhelms-Universitat Munster w Niemczech, gdzie badała temat i publikowała o relacjach pomiędzy bankowością i ładem korporacyjnym jako Stypendysta fundacji Roman Herzog & Hertie Governance School. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała za nadzór właścicielski.

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska była członkiem rady nadzorczej BUMAR w latach 2006 – 2008 oraz w 2006 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Cenzin, spółki-córki BUMAR. Była też Członkiem Rady Nadzorczej Banku BPH w latach 2008 – 2014, zaś od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej mBanku. Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest wice-przewodniczącą rady Nadzorczej TransEU od 2018, a od 2017 jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP.

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest autorką prac naukowych z dziedziny ładu korporacyjnego.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Pani Danuta Dąbrowska

Pani Danuta Dąbrowska jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku jest członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants). Ukończyła programy Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego, Strategiczne Finanse oraz Wysoka Wydajność Zarządcza organizowane przez IMD w Szwajcarii. Pani Danuta Dąbrowska jest także absolwentką programu “Best-In-Retail” prowadzonego przez Harvard Business School.

Rozpoczęła karierę zawodową w 1991 jako Asystent Finansowy w Dziale Audytu Arthur Andersen w Warszawie. Od 1993 była związana z warszawskim biurem Coopers & Lybrand gdzie kolejno zajmowała stanowiska Specjalisty, Starszego Specjalisty oraz Kierownika w departamentach Finansów Korporacyjnych i Business Assurance. W latach 1997 – 2001 związana była z Ericsson w biurach w Warszawie i Sztokholmie piastując stanowisko Szefa Działu Finansowego i Kontroli Biznesowej z odpowiedzialnością za Polskę i rynki azjatyckie. W 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego TP Internet. Od 2004 jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy odpowiadała za finanse ECCO Sko A/S w regionach: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód. Od 2009 do 2019, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej i Rynków Wschodzących, Pandora A/S.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. od kwietnia 2014, a w latach 2012 – 2017 była Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Pani Danuta Dąbrowska jest Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Danuta Dąbrowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Pani Marzenna Anna Weresa

Pani Marzenna Anna Weresa jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2002 roku doktor habilitowany, a od 2014 r. profesor nauk ekonomicznych. W latach 1999-2000 pracownik naukowy (research fellow) University College w Londynie. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej i profesorem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 1996-1997 była Konsultantem w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001- 2005 pełniła funkcje wiceprezesa Zarządu, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 2006-2007 była członkiem rady nadzorczej w Zakładach Azotowych Puławy SA; w latach 2008- 2011- członek rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA. i członek Komitetu Audytu tej spółki.

Od wielu lat pełni funkcje eksperckie w różnych instytucjach krajowych i zagranicznych, takich jak Ministerstwo Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta St. Warszawy, The Polish – U.S. Fulbright Commission, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od 2014 r. niezależny ekspert Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w zakresie polityki innowacyjnej. M.in. pracuje w zespołach eksperckich Komisji Europejskiej takich jak: Innovation for Growth (2012-14), Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014-15), członek zespołu Economic and Societal Impact for Research (ESIR) (2017-2018), w latach 2017-2018. przewodnicząca grupy ekspertów Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes. W latach 2018-2019 przewodnicząca europejskiego oddziału międzynarodowej sieci “Microeconomics of Competitiveness” afiliowanej przy Harvard Business School w USA.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Marzenna Anna Weresa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Marek Michałowski

Pan Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku Prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S.A. Od października 2009 r. do sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo-Wschodnią. W latach 2001-2013 prezes Rady, a następnie prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Marek Michałowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Igor Adam Chalupec

Pan Igor Adam Chalupec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). W latach 1991-1995 założyciel, a następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (dawniej CBM Pekao SA). Był również przewodniczącym samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. W latach 2003-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw City 2010 – rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta w 2006 r. – największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Od 2007 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Corporate Solutions firmy działającej w sferze usług finansowych i prowadzącej doradztwo w zakresie przeprowadzenia transakcji fuzji i przejęć, określania i implementacji strategii wyjścia z inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania. Członek wielu rad nadzorczych, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-obecnie), PZU Życie (2008-obecnie), Banku Handlowego w Warszawie (2009-obecnie). Od 2008 r. założyciel i prezes Zarządu ICENTIS Capital, firmy koncentrującej zarządzającej funduszami private equity na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Fundacji Nadzorczej Instytutu Spraw Publicznych. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Współautor książki „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” poświęconej nabyciu rafinerii w Możejkach.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Igor Adam Chalupec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6. Pan Janusz Dedo

Pan Janusz Dedo jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stypendysta rządu amerykańskiego na Uniwersytecie w Minnesocie. Karierę zawodową rozpoczynał w Instytucie Gospodarki Światowej, gdzie zajmował się oceną sytuacji na Światowych rynkach surowcowych. Od czerwca 1987 był zatrudniony w Narodowym Banku Polskim w Biurze Współpracy z Bankiem Światowym. Obecnie jest prezesem Zarządu HSBC Bank Polska S.A. od sierpnia 2005 roku. Wcześniej, w latach 1998-2004, był wiceprezesem zarządu Banku PEKAO S.A. odpowiedzialnym za pion bankowości detalicznej, a następnie prezesem Banku PEKAO Ukraina Ltd., którą pełnił do lipca 2006 roku. Zasiadał również w regionalnych i globalnych strukturach zarządczych organizacji MasterCard. Od wielu lat Pan Janusz Dedo pełni funkcję członka Rady Związku Banków Polskich, a od czerwca 2011 roku również funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Janusz Dedo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

7. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro

Pan Juan Ignacio Gaston Najarro posiada tytuł inżyniera budownictwa z tytułem MBA London Business School. Związany z Grupą Ferrovial od 1995 roku. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Budownictwa w Wielkiej Brytanii. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Ferrovial Servicios S.A. W listopadzie 2018 r. został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Ferrovial Agroman.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Juan Ignacio Gaston Najarro nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

8. Pan Javier Galindo Hernandez

Pan Javier Galindo Hernández inżynier budowlany, absolwent Politechniki Madryckiej, posiada dyplom MBA (Instituto de Empresa), ukończył PADE, Program zarządzania na wysokim szczeblu (IESE) oraz Program rozwoju dla osób na kierowniczych stanowiskach (w Whittemore School of Business & Economics Uniwersytetu New Hampshire USA). W Grupie Ferrovial od 1987 r., początkowo jako dyrektor projektów, następnie kontroler w Dziale Finansów, Planowania oraz Kontroli Grupy. Po fuzji spółek Ferrovial SA i Agroman SA, pełnił funkcję dyrektora finansowego Ferrovial Agroman SA. Jako dyrektor ds. finansów i rozwoju spółki odpowiedzialny był za określanie oraz opracowywanie strategii dla krajowych i międzynarodowych zakupów (najważniejszym był zakup Budimeksu oraz spółki budowlanej Webber w Teksasie, USA).

Zgodnie z oświadczeniem Pan Javier Galindo Hernandez nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

9. Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez

Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Od 1983 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa prawnego w Instituto de Empresa. W 1981 r. podjął pracę w Grupie Ferrovial, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Prawnego Ferrovial Agroman SA. Od 25 lat jego kariera zawodowa związana jest z zagadnieniem kontraktów publicznych, w szczególności z realizacją budów.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

10. Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti

Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti jest inżynierem górnictwa, absolwentem Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program). Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 – 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a od roku 2008 zarządza krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji. Od 24 kwietnia 2014 do 18 grudnia 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Budimeksu S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.