Raport bieżący nr 32/2024

Raport bieżący nr 32/2024 - 9 kwietnia 2024 / 08:46

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2023‎

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 16/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2024 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 35,69 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć całość zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 749.569.174,76 złotych oraz część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok
na dzień 29 maja 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 06 czerwca 2024 roku.

Zarząd Budimex S.A. przedstawia niniejszą rekomendację na podstawie danych zawartych w ww. raporcie nr 16/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.
i wskazuje, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawozdanie za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z badania zostanie opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 r.