Raport bieżący nr 33 / 2011

Raport bieżący nr 33 / 2011 - 19 kwietnia 2011 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2010 rok

Zarząd Budimeksu SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 21 marca 2011 r. informuje, iż podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Budimeksu SA w 2011 roku podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 9.08 zł. (słownie: dziewięć złotych i osiem groszy) brutto, na jedną akcję, przy czym proponuje się ustalić:

  • Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok na dzień 6 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy),
  • Termin wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2011 roku.

Zgodnie z raportem nr 18/2011 z dnia 21 marca 2011 r. na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 226.283.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.530.289,84 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
Całkowita kwota proponowana na wypłatę dywidendy wynosi 231.813.289,84 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).