Raport bieżący nr 34 / 2010

Raport bieżący nr 34 / 2010 - 22 kwietnia 2010 / 00:00

Nowy kontrakt Budimeksu SA – kompleks mieszkaniowy Arboretum w Łodzi

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa ze spółką celową Kraków Developement II Sp. z o.o. należącą do Hines Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wybudowanie kompleksu mieszkaniowego Arboretum w Łodzi.

 • Wartość kontraktu: 55.390.000 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od dnia podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % wartości kontraktu netto
  • Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: 8% wartości kontraktu netto
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Jest to kolejna umowa zawarta z Hines Polska Sp. z o.o poprzez spółki celowe tego inwestora w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ich łączna wartość wynosi 103.066.086,1 PLN netto.

Łączna wartość kontraktów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.