Raport bieżący nr 34 / 2011

Raport bieżący nr 34 / 2011 - 28 kwietnia 2011 / 00:00

Budowa budynków G, H i nadbudowa budynku F w ramach „przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku umowę na przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem niemedycznym budynków G i H oraz nadbudowę budynku F Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 • Wartość oferty: 119.700.000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 14 dni od dnia zawarcia kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 33 miesiące od dnia zawarcia kontraktu
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty i dostawy objęte przedmiotem zamówienia oraz 120 miesięcy na szczelność pokryć dachowych i stropodachowych.
 • Warunki finansowe:
  Płatność 30 dni od otrzymania faktury przez zamawiającego.
  Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  1) Za odstąpienie od kontraktu przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odcinek/odcinki, których odstąpienie dotyczy.
  2) Za opóźnienie w wykonaniu określonego w kontrakcie oraz w załącznikach do niego przedmiotu odbioru przekraczające 7 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (należnego za dany odcinek zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i dostaw ), za każdy dzień opóźnienia, licząc od pierwszego dnia opóźnienia.
  3) Za przekraczające 3 dni opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub wad stwierdzonych w ramach rękojmi lub udzielonej gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (należnego za dany odcinek zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i dostaw), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie odpowiednio usterek lub wad.
  4) Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu zamawiającemu „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – w wysokości 1.000zł, za stwierdzenie obecności na terenie budowy podwykonawców niezgłoszonych do akceptacji zamawiającemu lub takich, którym zamawiający odmówił akceptacji – w wysokości 10.000 zł
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za zadanie, którego odstąpienie dotyczy. Wyjątek od powyższego stanowi wystąpienie okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia kontraktu.
  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.