Raport bieżący nr 34/2024

Raport bieżący nr 34/2024 - 9 kwietnia 2024 / 15:25

Powołanie Prezesa Zarządu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 09 kwietnia br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Pana Artura Popko do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA na okres XI, wspólnej dla Zarządu kadencji obejmującej lata obrotowe 2025, 2026 i 2027. Mandat Zarządu XI kadencji upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A., na którym zatwierdzone zostaną sprawozdania finansowe za rok 2027.
Wyżej wymieniona uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA za 2023 r. oraz uzyskania przez Pana Artura Popko absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

Pan Artur Popko jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne.
Od 2004 roku związany z Grupą Budimex (Budimex Dromex), gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko Dyrektora Rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Jest współtwórcą dywizji budownictwa infrastrukturalnego Budimex. Od 2019 roku Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Budimex. Od maja 2021 r. Prezes Zarządu Budimex S.A.

Pan Artur Popko nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.