Raport bieżący nr 35 / 2014

Raport bieżący nr 35 / 2014 - 18 kwietnia 2014 / 00:00

Budowa i wykończenie Centrum Dystrybucyjnego JMP SA - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. spółka podpisała z Jeronimo Martins Polska SA z siedzibą w Kostrzynie umowę na wybudowanie i wykończenie obiektu budowlanego „Centrum Dystrybucyjnego JMP SA”.

 • Wartość umowy: 58 231 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 26 tygodni od przekazania placu budowy
 • Okres gwarancji: 5 lat na roboty, 10 lat na konstrukcję obiektu
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 15% wynagrodzenia netto
 • Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość przewidzianych w umowie kar umownych.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.