Raport bieżący nr 35 / 2017

Raport bieżący nr 35 / 2017 - 27 kwietnia 2017 / 19:02

Umowy zawarte przez Budimex SA z Gminą Lublin

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisał z Gminą Lublin dwie umowy: na realizację Żłobka przy ul. Zelwerowicza w Lublinie o wartości 11.148.000 zł netto oraz na przebudowę Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie o wartości 5.166.072,85 zł netto. Łączna wartość umów zawartych z Gminą Lublin w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 117.390.454 zł netto i przekracza próg 111.446 tys. zł. Umową o najwyższej wartości zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest podpisana w dniu 15 lutego 2017 roku na realizację nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin o wartości 71 129 381,25 zł netto.

Dane dotyczące kontraktu o najwyższej wartości:

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. działające w imieniu Gminy Lublin

Termin rozpoczęcia robót – 14 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót- 30.04.2018r.

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Zaliczka: 70% rocznego limitu wynagrodzenia

Gwarancja bankowa: 100% wartości zaliczki

Gwar.bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto

Kary umowne:

– za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót – karę w wysokości 0,01% kwoty kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki

– za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót – karę w wysokości 0,2 % kwoty kontraktowej brutto

– za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie – karę w wysokości 0,02% kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki

– za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki

– w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – karę w wysokości 0,02% kwoty kontraktowej brutto za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany

– w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każdy przypadek braku zmiany

– w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto określonej za każdy dzień zwłoki

– w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto – za każdy dzień zwłoki

– w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – karę w wysokości 0,05 % kwoty kontraktowej brutto za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty

– w przypadku stwierdzenia, że: a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o podwykonawstwo – karę w wysokości 0,5 % kwoty kontraktowej brutto za każdy stwierdzony przypadek

– w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poprzez: a)brak inwentaryzacji powykonawczej, c) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, b)brak stosownych protokołów i atestów, d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień przerwy

– w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każde stwierdzenie

– w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każde stwierdzenie

– w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego w terminie – karę w wysokości 0,01 % kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki

– w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki

– za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę w wysokości 0,02 % kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki

– w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – karę w wysokości 5 % kwoty kontraktowej brutto

– za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, świadczących o zatrudnieniu przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób nadzorujących roboty budowlane – 0,2% kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 5 % ceny ryczałtowej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

Pozostałe umowy zawarte z Gminą Lublin w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

– podpisana w dniu 4 maja 2016 przez konsorcjum Budimex SA (lider konsorcjum z udziałem 74%) i Tamex Obiekty Sportowe SA (partner konsorcjum) na Przebudowę Stadionu Start Lublin o wartości 29.947.000 zł netto.