Raport bieżący nr 35 / 2021

Raport bieżący nr 35 / 2021 - 21 kwietnia 2021 / 13:05

Projekty uchwał ZWZ Budimex SA 2021

W nawiązaniu do raportu nr 34/2021 z dnia 21.04.2021 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 20 maja br.:

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

2. Pani/Pan …………………………,

3. Pani/Pan ………………………….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020,

10.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020,

10.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020,

10.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020roku,

10.5. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020,

10.6. podziału zysku za 2020 rok,

10.7. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,

10.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,

10.9. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

10.10. zmiany pkt 10.3. oraz pkt 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu,

10.11. zmian w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A.

11.Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 391

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2020 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 392

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2020 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 393

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2020 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 394

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5.415.483 tysiące złotych /pięć miliardów czterysta piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 310.541 tysięcy złotych /trzysta dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 308.074 tysiące złotych /trzysta osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 191.657 tysięcy złotych /sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 474.973 tysiące złotych /czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 395

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.462.240 tysięcy złotych /siedem miliardów czterysta sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych/,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 471.394 tysiące złotych /czterysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 469.548 tysięcy złotych /czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych/,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 350.631 tysięcy złotych /trzysta pięćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych/,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 740.277 tysięcy złotych /siedemset czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych/,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 25 marca 2021 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 396

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: podziału zysku za 2020 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych (słownie: trzysta dziesięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze) powiększony o całość kapitału rezerwowego utworzonego z zysku w roku 2019 w wysokości 116.305.811,77 złotych (słownie: sto szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), co daje całkowitą kwotę 426.352.636,60 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 16,70 złotych (słownie: szesnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 494.818,53 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok ustala się na dzień 1 czerwca 2021 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2021 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 397

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 398

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 399

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 400

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 401

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2020 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 402

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 403

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 404

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 18 czerwca 2020 roku (data złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 405

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 406

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 407

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 408

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 409

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 410

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 411

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 412

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 czerwca 2020 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 413

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta

projekt

Uchwała Nr 414

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany pkt 10.3. oraz 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu

Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki w związku ze zmianą przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dematerializacji dokumentów akcji uchwala się, co następuje:

§ 1. Punkt 10.3. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„10.3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

§ 2. Punkt 11.1. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„11.1. Oprócz osób będących Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) oraz oprócz zastawników i użytkowników posiadających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A., lub ustanowionych przez nich pełnomocników, do przebywania w sali obrad Walnego Zgromadzenia uprawnieni są:

– wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,

– wszyscy członkowie Zarządu,

– prokurenci,

– zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ/podmiot zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem obrad,

– notariusz,

– zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki,

– obsługa techniczna,

– przedstawiciele mediów posiadający stosowną akredytację.”

§ 3. W związku ze zmianami Regulaminu wprowadzonymi w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Budimex S.A.

projekt

Uchwała Nr 415 – ………………..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziesiątej wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.