Raport bieżący nr 35/2024

Raport bieżący nr 35/2024 - 9 kwietnia 2024 / 15:49

Powołanie Zarządu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 09 kwietnia br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała na okres wspólnej XI kadencji obejmującej lata obrotowe 2025, 2026 i 2027 Zarząd spółki w składzie:

– Pani Anna Karyś – Sosińska – członek Zarządu,

– Pan Jacek Daniewski – członek Zarządu,

– Pan Marcin Węgłowski – członek Zarządu,

– Pan Cezary Łysenko – członek Zarządu,

– Pan Maciej Olek – członek Zarządu.

Mandat Zarządu XI kadencji upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A., na którym zatwierdzone zostaną sprawozdania finansowe za rok 2027.

Wyżej wymienione uchwały Rady Nadzorczej Budimeksu SA o powołaniu członków Zarządu wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA za 2023 rok oraz uzyskania przez wymienione osoby absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

Pani Anna Karyś-Sosińska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie z obszarem HR rozpoczęła od pracy w Krakowskim Instytucie Technologii gdzie w latach 2000 – 2002 jako Konsultant odpowiadała za procesy executive search kadry menadżerskiej wyższego i najwyższego szczebla. Z Grupą Budimex związana od 2002 roku. W latach 2002-2005 odpowiadała za szkolenia i rozwój pracowników. W latach 2005 – 2007 była Koordynatorem Personalnym w Budownictwie Kubaturowym. W latach 2007 – 2015 odpowiadała jako Kierownik ds. Personalnych za Budownictwo Infrastrukturalne. W latach 2016 – 2019 pełniła funkcję  Dyrektora ds. Personalnych w Budownictwie Infrastrukturalnym i Kolejowym. W latach 2020 – 2021 pełniła rolę Dyrektora Personalnego Obszaru Centrali Budimex i Budimex Nieruchomości. W każdym z powierzonych obszarów opowiadała za tworzenie procesów HR oraz wdrażanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy. W ramach swojej funkcji była odpowiedzialna za wspieranie menedżerów w procesach zmian organizacyjnych, zwiększanie ich efektywności biznesowej oraz budowanie i rozwój podległych zespołów. Z początkiem roku 2022 objęła funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimex SA. Wraz z rozwojem Grupy Budimex odpowiada za budowę strategii personalnej i procesów HR we wszystkich spółkach Grupy Budimex na rynku polskim a także nowo powstałych spółkach Grupy na rynku zagranicznym. Członkiem Zarządu Budimeksu SA jest od stycznia 2023 r.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Anna Karyś-Sosińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej       i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Daniewski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie. W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny. W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych. Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, a następnie koordynatora zespołu radców prawnych. W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego. W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Jacek Daniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej       i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Węgłowski ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był jako audytor w BDO Binder Sp. z o.o. Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland. Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS. Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Marcin Węgłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej       i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Cezary Łysenko uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa w roku 1996 na Politechnice Białostockiej. Po studiach zaczął prace w łomżyńskiej firmie wykonawczej. Ma w swojej praktyce blisko dwuletnią pracę w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Miasta, gdzie był odpowiedzialny za inżynierię ruchu i zarządzanie drogami. W roku 1999 dołączył do zespołu konsultantów nadzorujących realizację kontraktów na drogach krajowych i wojewódzkich. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń uzyskał w roku 2002, co po funkcji inspektora ds. rozliczeń umożliwiło mu pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych. W Budimex S.A. zatrudniony na stanowisko kierownika działu technicznego od początku 2006, na kontrakcie budowy dojazdów do mostu w Płocku, gdzie po kilku miesiącach przejął obowiązki szefa kontraktu. W roku 2012 został powołany na stanowisko dyrektora rejonu odpowiedzialnego za biznes w województwach: podlaskim i lubelskim. W roku 2019 objął funkcję dyrektora oddziału północnego, a blisko rok później przejął odpowiedzialność za całe budownictwo infrastrukturalne w Budimex S.A. na rynkach polskim i zagranicznych.  Członkiem Zarządu Budimeksu SA jest od stycznia      2023 r. W trakcie pracy zawodowej ukończył kilka programów z zarządzania uzyskując dyplomy i certyfikaty renomowanych instytutów i uczelni, w tym dyplomy ukończenia: Program Management 2009 w ICAN Institute/Harvard Business Publisher w Warszawie, International Management Development Program 2013 oraz Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa w Madrycie. W 2021 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Cezary Łysenko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej       i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Maciej Olek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PMI oraz George Washington University. Z branżą budowlaną związany od ponad 20 lat, brał udział przy realizacji dużych projektów budowlanych również poza granicami Polski. W latach 2001-2007 pracował w firmie NCC Polska przy realizacji autostrady A2 oraz na projekcie Citytunnel w Malmo (Szwecja) gdzie pełnił rolę zastępcy menedżera projektu. W latach 2008-2009 realizował drogę ekspresową S3. Od 2010 roku związany z Budimex S.A. najpierw w roli kierownika budowy, następnie kierownika i dyrektora kontraktu. Od jesieni 2014 roku odpowiedzialny za budowanie kompetencji Budimex S.A. w zakresie budownictwa kolejowego najpierw w roli Dyrektora Rejonu, następnie Dyrektora Oddziału,    a od maja 2020 roku w roli Dyrektora Budownictwa Kolejowego. Członkiem Zarządu Budimeksu SA jest od stycznia 2023 r.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Maciej Olek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej       i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.