Raport bieżący nr 36/2024

Raport bieżący nr 36/2024 - 10 kwietnia 2024 / 10:35

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze wraz z elektryfikacją” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku Zamawiający tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisał z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm w składzie: Budimex S.A. (Lider konsorcjum) oraz Victor Energy Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) Umowę na realizację kontraktu pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze wraz z elektryfikacją”.

Informacja, iż oferta Konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 28.08.2023r. w raporcie bieżącym nr 53/2023.

Informacja, iż oferta Konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 17.01.2024r. w raporcie bieżącym nr 3/2024.

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 233 101 626,02 zł netto, w tym:
a) Zakres podstawowy: 195 601 626,02 zł netto
‎• Budimex S.A.: 161 931 673,55 zł netto (Lider konsorcjum)
‎• Victor Energy Sp. z o.o.: 33 669 952,47 zł netto (Partner Konsorcjum)
b) Kwota warunkowa: 37 500 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony

Termin zakończenia kontraktu: 32 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego

Okres rękojmi: 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto za zakres podstawowy podanej w ofercie pomniejszonej o Wynagrodzenie Warunkowe brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości Robót netto, lub 30% wartości Robót netto (gdy naliczona została kara za odstąpienie od umowy)

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.