Raport bieżący nr 37 / 2018

Raport bieżący nr 37 / 2018 - 8 czerwca 2018 / 12:50

Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 8 czerwca 2018 roku zawarta została umowa z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA na realizację kontraktu „Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk”.

O tym, że Zamawiający wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Wartość umowy: 153.706.813,35 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po dacie zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 96 tygodni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z zasadami określonymi w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.