Raport bieżący nr 37/2023

Raport bieżący nr 37/2023 - 7 czerwca 2023 / 17:00

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, ‎Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”– podpisanie umowy ‎

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o podpisaniu umowy pomiędzy Budimex S.A. a Miastem ‎Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.  na ‎realizację zamówienia pn.: ,,Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów ‎wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą ‎oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”.‎

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu ‎‎17.01.2023 r. w raporcie bieżącym nr 4/2023.‎

 

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej ‎wymienioną umową wyniosła 178 305 928,86 zł netto.‎

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.‎

Wartość umowy: 126 946 551,14 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: w dniu zawarcia umowy ‎

Termin zakończenia przedmiotu umowy:  23 miesiące od daty zawarcia umowy           

Okres gwarancji dla głównych robót:  10 lat‎

Okres rękojmi: 10 lat‎

Zaliczka: brak

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT ‎

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: ‎25%  wartości umowy brutto‎

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto z tytułu ‎odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy. ‎

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego ‎wysokość ‎zastrzeżonych kar umownych.‎

‎Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu ‎Przedmiotu ‎umowy lub odstąpieniu od umowy‎.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i spółkami zależnymi a Zamawiającym ‎wraz z wartością umowy przekracza próg 172 381 tys. zł netto.‎