Raport bieżący nr 38 / 2010

Raport bieżący nr 38 / 2010 - 4 maja 2010 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 4. 05. 2010 r. otrzymał od Banku PEKAO SA („Bank”) informację o podpisaniu Aneksu z dnia 29 kwietnia 2010 r. do Umowy Kredytu nr 2008/268/DDF z dnia 12 sierpnia 2008 roku („Umowa”), o zawarciu i zmianach której Budimex SA informował w raportach bieżących nr 47/2008 oraz 67/2009.

Na mocy Aneksu wprowadzono następujące zmiany do Umowy:

  • zwiększono kwotę limitu do wysokości którego Budimex SA może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych z kwoty 300.000.000,- złotych (trzysta milionów złotych) do kwoty 473.000.000,- (czterysta siedemdziesiąt trzy miliony złotych);
  • przedłużono termin ważności limitu do 31 maja 2011 roku.

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z Umowy stanowi:

  • oświadczenie Budimeksu SA o poddaniu się egzekucji,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Budimeksu SA prowadzonym przez Bank.

Pozostałe warunki umowy nie zmieniają się.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.