Raport bieżący nr 38 / 2012

Raport bieżący nr 38 / 2012 - 4 lipca 2012 / 00:00

Budowa spalarni odpadów w Krakowie – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum z udziałem Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 lipca 2012 r. został poinformowany przez Krakowski Holding Komunalny o wyborze oferty konsorcjum firm Budimex SA (lider z udziałem w konsorcjum 56,25%), Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

 • Wartość oferty: 604 475 427,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 1100 dni od daty rozpoczęcia jednak nie później niż do dnia 31.12.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy na budynki, budowle, sieci i instalacje; 36 miesięcy na inne elementy Zakładu niż budynki, budowle, sieci i instalacje, w tym wszystkie urządzenia i pojazdy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 35 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie – 10% kwoty kontraktowej brutto
  • maksymalna wysokość kar umownych za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych – jest wyliczana jako suma zwiększonych kosztów lub utraconych przychodów w okresie 10 lat eksploatacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.