Raport bieżący nr 38 / 2015

Raport bieżący nr 38 / 2015 - 30 czerwca 2015 / 00:00

Budowa i rozbudowa dróg w Poznaniu – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2015 r. została podpisana ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. działającą w imieniu i na rzecz Miasta Poznań oraz Aquanet S.A. umowa na budowę i rozbudowę dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK):
1) ulica Gdyńska na odcinku od ulicy Bałtyckiej do granic miasta Poznania,
2) ulica Bałtycka na odcinku mostu Lecha do skrzyżowania z ulica Syrenią.

 • Wartość umowy: 68 690 157,91 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30.11.2016
 • Okres gwarancji: 48 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Terminy płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę z winy wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy;
  • 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za przekroczenie przez wykonawcę terminu wykonania robót budowlanych zwianych z budową obiektów inżynierskich T-2A oraz T-2B, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia;
  • 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za przekroczenie przez wykonawcę terminu zakończenia robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający poniósł szkodę.
 • Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.