Raport bieżący nr 38 / 2018

Raport bieżący nr 38 / 2018 - 11 czerwca 2018 / 14:06

Droga ekspresowa S6 – Zadanie 3 – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2018 roku zawarta została umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – obwodnica Trójmiasta z podziałem na 2 części: część 1 Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka ) – Obwodnica Trójmiasta Zadanie 3 w.Luzino (bez węzła) – w.Szemud (z węzłem).

O tym, że Zamawiający wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Wartość netto oferty: 273.068.118,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.