Raport bieżący nr 38/2023

Raport bieżący nr 38/2023 - 9 czerwca 2023 / 14:28

Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry ‎Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 09.06.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z ‎siedzibą w Warszawie, poinformowało Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym na: Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry ‎Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce.‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące ‎oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość oferty: ‎
Zakres podstawowy – 116 532 487,63 zł netto
Opcje – 1 017 607,10 zł netto
Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w terminie do końca 2025 roku.‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 176 784 990,06 ‎złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.‎
‎ ‎
Warunki zlecenia o najwyższej wartości:‎
‎ ‎
Wartość oferty: 117 550 094,73 zł netto ‎
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
‎ ‎
Termin zakończenia robót: 15.06.2026 r. (uwzględnia okresy zimowe)‎
‎ ‎
Okres gwarancji: do 8 lat

Okres rękojmi: do 8 lat
‎ ‎
Zaliczka: 20 000 000,00 zł brutto‎
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% wynagrodzenia brutto‎

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli ‎szkoda przewyższy wysokość kar umownych.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg ‎‎172 381 tys. zł netto. ‎