Raport bieżący nr 4 / 2013

Raport bieżący nr 4 / 2013 - 28 stycznia 2013 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2013 roku spółka została poinformowana o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej zawartej przez Bank Handlowy w Warszawie SA i Budimex SA w dniu 8 lutego 2011 r.
Na mocy w/w aneksu bank udostępnił Budimeksowi przyrzeczony kredyt w rachunku bieżącym do kwoty PLN 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych na okres do dnia 05 lutego 2014 roku.

Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci bankowi odsetki, obliczone na podstawie stopy bazowej WIBOR1M powiększonej o marżę. Jako zabezpieczenie spłaty należności banku wynikających z w/w umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank oraz złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy prawo bankowe.
Wartość aneksu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.