Raport bieżący nr 4 / 2021

Raport bieżący nr 4 / 2021 - 20 stycznia 2021 / 17:05

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2021 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierać półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. W związku z tym, Budimex SA w 2021 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2020 i drugi kwartał roku 2021.

Terminy przekazywania raportów:

1. Raporty roczne:

raport roczny Budimex SA za 2020 rok – 25 marca 2021 r.

skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2020 rok – 25 marca 2021 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:

za I kwartał 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.

za III kwartał 2021 r. – 27 października 2021 r.

3. Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z publikacją przez Ferrovial SA tj. podmiot dominujący wobec Budimex SA skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uwzględniających dane finansowe Grupy Budimex, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Budimex za rok 2020 zostaną opublikowane w dniu 24 lutego 2021 roku, natomiast wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Budimex za I półrocze 2021 r. zostaną opublikowane w dniu 26 lipca 2021 roku.