Raport bieżący nr 4/2023

Raport bieżący nr 4/2023 - 17 stycznia 2023 / 18:27

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”– wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 17 stycznia 2023 r. Miasto Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o., wybrało ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ofertą wyniosła 177 043 092,14 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 126 946 551,14 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia przedmiotu umowy:  23 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót:  10 lat

Okres rękojmi: 10 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: ‎25%  wartości umowy brutto‎

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego ‎wysokość zastrzeżonych kar umownych.‎

‎Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu ‎Przedmiotu umowy lub odstąpieniu od umowy‎.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.