Raport bieżący nr 40 / 2017

Raport bieżący nr 40 / 2017 - 29 maja 2017 / 16:10

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin – podpisanie umowy przez konsorcjum Mostostalu Kraków S.A., PKP Energetyka SA i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 29 maja 2017 roku konsorcjum Mostostalu Kraków S.A. (spółka w 100% zależna od Budimex SA) – lider konsorcjum (udział w konsorcjum zwiększył się z 45% do 77,50%), PKP Energetyka SA – partner i Schweerbau GmbH&Co.KG Bauunternehmen – partner podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę na realizację prac na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorhusk na odc. Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin Etap I – w zakresie zamówienia częściowego B – wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock-Lublin (Pilawa-Dęblin) w km 55,600-km 107,283. O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 13 marca 2017.

Zgodnie z zawartą umową:

Wartość kontraktu: 597.410.754,55 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 22 miesiące liczone od daty rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Kwoty Kontraktowej Brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę:

– Za niewykonanie w terminie ustalonego Etapu za każdy dzień zwłoki 0,02% wartości Robót objętych Etapem (zamiast kary wykonawca może przedstawić gwarancję bankową a w przypadku ukończenia całości w terminie kara może zostać anulowana),

– Za nieprzedstawienie i/lub rozpoczęcie Robót bez Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki,

– Za nieprzedłożenie raportu o postępie prac 2 000 zł za każdy dzień zwłoki, – Za przystąpienie do robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia jakości, projektu tymczasowej organizacji ruchu, 5 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za przystąpienie do robót bez regulaminu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub prowadzenie robót niezgodnie z w/w regulaminem 5 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z wytycznymi 10 000 zł za każdy dzień nieprawidłowości,

– Za niedostarczenie harmonogramu; za brak jego aktualizacji; za nieuwzględnienie uwag Inżyniera – 5 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonego w Świadectwie Przejęcia w wysokości 1% wartości brutto poszczególnych robót objętych wadą, za każdy dzień zwłoki;

– Za niedotrzymanie terminu usunięcia usterki/wady w okresie zgłaszania wad w terminie wskazanym przez zamawiającego w wysokości 1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ,

– Za zwłokę w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki – 40 000 zł za każdy dzień zwłoki ,

– Za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużenia robót z winy wykonawcy – 10 000 zł za każdy dzień,

– Za powierzenie robót niezaakceptowanym podwykonawcom bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo 20 000 zł za każdy taki przypadek,

– Za nieprzedstawienie kopii umowy podwykonawczej w terminie lub jej zmiany bądź też za przedstawienie Umowy z Podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami 10 000 zł za każdy dzień zwłoki,

– Za brak zmiany terminów płatności w umowach podwykonawczych 10 000 zł za każdy taki przypadek ,

– Za brak lub nieterminową zapłatę podwykonawcom – 25 000 zł za każdy przypadek, – W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach, a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie – w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego Załącznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105 – od 10 do 30 tys. zł,

– Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 30% ZKK pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej.

Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej wskazaną w Przedmiarze Robót.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wartość umowy przekracza próg 111.446 tys. zł.