Raport bieżący nr 41 / 2015

Raport bieżący nr 41 / 2015 - 6 lipca 2015 / 00:00

Budowa osiedla mieszkaniowego w Łodzi – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2015 r. została podpisana mLocum SA z siedzibą w Łodzi umowa na budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej 23/25 w Łodzi.

 • Wartość umowy: 61 000 000 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy.
 • Termin zakończenia robót: 25 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • Okres gwarancji: 5 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Terminy płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia netto wynikającego z harmonogramu za okres trzech pierwszych okresów rozliczeniowych.
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wynagrodzenia netto.
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.