Raport bieżący nr 41 / 2017

Raport bieżący nr 41 / 2017 - 30 maja 2017 / 17:11

Wybór oferty Budimex SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na Budowę gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW.

Zarząd Budimeksu zawiadamia, że 30 maja 2017 r. został poinformowany przez TAMEH POLSKA Spółka z o.o. o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Budowę gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW. Etap 2. Budowa turbozespołu parowego wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków”.

Wartość kontraktu: 125 680 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia prac: liczony od daty zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia prac: 01.06.2019 r.

Okres gwarancji podstawowy: 24 miesiące,

Okres gwarancji dotyczący: konstrukcji budowlanych (konstrukcji żelbetowych i stalowych budynków, podestów, klatek schodowych i kładek), fundamentów maszyn wirujących, konstrukcji żelbetowych i stalowych urządzeń, wykładzin chemoodpornych i zabezpieczeń antykorozyjnych, zabezpieczeń żaroodpornych i ognioodpornych elementów konstrukcyjnych budynków i budowli, izolacji termicznej i akustycznej budynków i budowli: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 45 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania na okres realizacji: 10% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wysokość kar dla wykonawcy: 35% wynagrodzenia netto

Zamawiający ma prawo do odszkodowań uzupełniających.

Maksymalna łączna suma odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z Kontraktu (w tym roszczeń o kary umowne) jest ograniczona do kwoty 100% wynagrodzenia netto, z wyłączeniem jedynie kar umownych płatnych przez Wykonawcę za naruszenie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego lub ArcelorMittal Poland S.A.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.