Raport bieżący nr 44 / 2019

Raport bieżący nr 44 / 2019 - 3 lipca 2019 / 13:07

Nabycie 51% akcji FBSerwis S.A.

Zarząd Budimeksu SA („Budimex”), informuje, że w wykonaniu zawartej umowy nabycia 51% akcji FBSerwis S.A. („SPA”) o której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 42/2019 z dnia 2 lipca 2019 r., w dniu 3 lipca 2019 roku Budimex zawarł z Ferrovial Services International SE z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („FSI”), umowę rozporządzającą przenoszącą własność 89.760 akcji („Akcje”) spółki FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Rozporządzająca”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421036 („FBSerwis”) stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym FBSerwis o wartości nominalnej 500,00 zł za jedną akcję, uprawniających do wykonywania 89.760 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 51% głosów na tym zgromadzeniu, za cenę 98.500.000,00 złotych („Cena”).

W Umowie Rozporządzającej strony potwierdziły spełnienie warunków zawieszających zawartych w SPA.

Na podstawie Umowy Rozporządzającej Budimex zlecił nieodwołalne polecenie przelewu Ceny, a FSI przeniósł prawo do Akcji FBSerwis na Budimex oraz wydał odcinki akcji imiennych.

Pozostałe warunki Umowy Rozporządzającej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

W wyniku realizacji transakcji opisanej w SPA oraz Umowie Rozporządzającej, Budimex posiada wszystkie akcje FBSerwis, stanowiące łącznie udział 100% w kapitale zakładowym FBSerwis oraz uprawniające łącznie do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu FBSerwis.

Wartość transakcji, rozpatrywana łącznie jako Cena wraz z zobowiązaniem do zapewnienia spłaty pożyczek przez FBSerwis, przekracza próg 147 743 tys. złotych netto.