Raport bieżący nr 45 / 2010

Raport bieżący nr 45 / 2010 - 19 maja 2010 / 00:00

Budimex SA – wypłata dywidendy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA zwołane na dzień 19 maja 2010 r. podjęło uchwałę Nr 153 o wypłacie dywidendy. Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w kwocie 138.030.000 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 35.574.666,40 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 6,80 (słownie: sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Budimeksu SA tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 rok ustalono na dzień 7 czerwca 2010 roku (dzień dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 21 czerwca 2010 roku.