Raport bieżący nr 46 / 2011

Raport bieżący nr 46 / 2011 - 27 maja 2011 / 00:00

Wykonanie robót budowlanych modernizacji LCS Iława – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku konsorcjum w składzie Budimex SA (lider, 99,8%), Tchas Polska Sp. z o.o. (partner, 0,1%) i Eiffage Budownictwo Mitex SA (partner, 0,1%) podpisało z PKP Polskich Linii Kolejowych SA w Warszawie umowę na „Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 184,800 do km 236,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie”.

  • Wartość kontraktu: 758 264 998,15 PLN netto
  • Termin rozpoczęcia robót: po powiadomieniu wykonawcy przez Inżyniera o dacie rozpoczęcia z nie mniej niż 7-dniowym wyprzedzeniem
  • Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty rozpoczęcia
  • Okres gwarancji: 3 lata
  • Warunki finansowe:
    • Płatność: 30 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
    • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej kwoty brutto
  • Maksymalna wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę: 10% wartości brutto kontraktu.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA