Raport bieżący nr 46 / 2016

Raport bieżący nr 46 / 2016 - 28 czerwca 2016 / 00:00

Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

rb bx/46/2016

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 czerwca br. otrzymał informację od Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dawniej: Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce) o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, przeznaczonej na wystawianie gwarancji bankowych, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku oraz w komunikacie nr 44/2015.
Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do dnia 20 czerwca 2017 roku.
Postanowienia aneksu wchodzą w życie po złożeniu przez Budimex oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego.
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.