Raport bieżący nr 49 / 2019

Raport bieżący nr 49 / 2019 - 16 lipca 2019 / 17:09

„Budowa kolektora Wiślanego – etap II” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16.07.2019 roku został poinformowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa o wyborze oferty spółki Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym „Budowa kolektora Wiślanego – etap II”.

Wartość oferty: 348 978 963,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (obejmująca wartość aneksów do umów zawartych ponad rok temu oraz poniżej opisaną ofertę) wyniosła 368.035 tys. zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki oferty o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 348 978 963,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Okres rękojmi: 36 miesięcy i 120 miesięcy na zastosowany materiał rurociągów

Zaliczka: 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto.