Raport bieżący nr 5 / 2011

Raport bieżący nr 5 / 2011 - 28 stycznia 2011 / 00:00

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w roku 2011

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.
Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Budimex SA w 2011 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie przekaże skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

Terminy przekazywania raportów:

  • raport roczny Budimeksu SA za 2010 rok – 21 marca 2011 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2010 rok – 21 marca 2011 r.
  • skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
    • za I kwartał 2011 r. – 27 kwietnia 2011 r.
    • za III kwartał 2011 r. – 26 października 2011 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z koniecznością przekazania danych finansowych inwestorowi strategicznemu, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2010 zostaną opublikowane w dniu 22 lutego 2011 roku, natomiast za 6 miesięcy 2011 roku w dniu 27 lipca 2011 roku.