Raport bieżący nr 5 / 2014

Raport bieżący nr 5 / 2014 - 21 stycznia 2014 / 00:00

Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego - wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 stycznia 2014 r. został poinformowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych pn. „Lubelskie Centrum Konferencyjne” i „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie”, z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 • Wartość oferty: 89 722 999,99 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie wcześniej niż 1.02.2014 r.
 • Termin zakończenia robót: 30.04.2015 dla LCK oraz 31.05.2015 dla BUM
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy
  • w przypadku uzyskania dofinansowania przez zamawiającego, każda działalność bądź zaniechanie wykonawcy, której wynikiem będzie utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych zamawiającego w stosunku do wykonawcy
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.