Raport bieżący nr 5 / 2021

Raport bieżący nr 5 / 2021 - 20 stycznia 2021 / 18:54

Zawarcie aneksów do istniejących umów kredytu oraz zawarcie nowej umowy kredytu

Zarząd Budimex SA zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2021 roku spółka zawarła z bankami: Bank Polska Kasa Opieki SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Societe Generale SA Oddział w Polsce oraz ING Bank Śląski SA, aneksy do bilateralnych umów kredytów:

• Bank Polska Kasa Opieki SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 14 maja 2024 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów).

• Credit Agricole Bank Polska SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2024 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).

• Societe Generale SA Oddział w Polsce w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2024 roku. Kwota kredytu pozostaje bez zmian tj. 70 000 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów).

• ING Bank Śląski SA w ramach zawartego aneksu do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, przedłużył możliwy okres korzystania z kredytu do dnia 31 maja 2024 roku oraz zwiększył kwotę kredytu do 60 000 000,- PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt milionów).

Dodatkowo Budimex SA zawarł z Santander Bank Polska SA aneks do umowy kredytu, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, skracający okres dostępności kredytu do dnia 20 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie Budimex SA zawarł z CaixaBank SA Oddział w Polsce nową umowę kredytu, w ramach której bank udostępnił spółce kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 100 000 000,- PLN (słownie złotych: sto milionów) na okres do dnia 31 maja 2024 roku.

Zawarcie pięciu powyżej opisanych aneksów oraz jednej nowej umowy kredytu zapewnia spółce, na okres 3,5 roku, dostęp do przyrzeczonych, odnawialnych limitów kredytowych zabezpieczających płynność finansową spółki na łączną kwotę 400 000 000,- PLN (słownie złotych: czterysta milionów).

Z tytułu wykorzystania kredytów spółka zapłaci bankom odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umów kredytu, Budimex złoży bankom oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Pozostałe warunki są standardowe dla tego typu umów.

Podstawą podania w/w informacji jest zawarcie umów o łącznej znacznej wartości przekraczającej 2% przychodów ze sprzedaży spółki.