Raport bieżący nr 5/2023

Raport bieżący nr 5/2023 - 18 stycznia 2023 / 13:51

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2023 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca ‎‎2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów ‎wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa ‎państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje o datach przekazywania ‎raportów okresowych w 2023 roku. ‎

Na podstawie § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą ‎kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany ‎raport półroczny będzie zawierać półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, o którym ‎mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. W związku z tym, Budimex SA w 2023 roku nie będzie przekazywał ‎odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu ‎półrocznego za I półrocze 2023 roku.‎

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego ‎i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2022 i drugi kwartał roku 2023. ‎

Terminy przekazywania raportów:‎

‎1. Raporty roczne:‎

• raport roczny Budimex SA za 2022 rok – 31 marca 2023 r.‎
• skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2022 rok – 31 marca 2023 r.‎

‎2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:‎

• za I kwartał 2023 r. – 27 kwietnia 2023 r.‎
• za III kwartał 2023 r. – 30 października 2023 r.‎

‎3. Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.‎

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z publikacją przez Ferrovial SA tj. podmiot dominujący ‎wobec Budimex SA skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uwzględniających dane finansowe ‎Grupy Budimex, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Budimex za rok ‎‎2022 zostaną opublikowane 27 lutego 2023 roku, natomiast wybrane dane finansowe ‎ze skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Budimex za I półrocze 2023 r. zostaną opublikowane ‎‎26 lipca 2023 roku.‎