Raport bieżący nr 5/2024

Raport bieżący nr 5/2024 - 18 stycznia 2024 / 13:59

Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2024 roku

Zarząd Budimeksu SA na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierać półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia. W związku z tym, Budimex SA w 2024 roku nie będzie przekazywał odrębnych, jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego, jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Budimex SA nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2023 i drugi kwartał roku 2024.

Terminy przekazywania raportów:

1. Raporty roczne:
• raport roczny Budimex SA za 2023 rok – 10 kwietnia 2024 r.
• skonsolidowany raport roczny Grupy Budimex za 2023 rok – 10 kwietnia 2024 r.
2. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Budimex:
• za I kwartał 2024 r. – 8 maja 2024 r.
• za III kwartał 2024 r. – 28 października 2024 r.
3. Skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2024 r. – 23 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z publikacją przez Ferrovial SA tj. podmiot dominujący wobec Budimex SA skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uwzględniających dane finansowe Grupy Budimex, wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Budimex za rok 2023 zostaną opublikowane 26 lutego 2024 roku, natomiast wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Budimex za I półrocze 2024 r. zostaną opublikowane 29 lipca 2024 roku.