Raport bieżący nr 50 / 2019

Raport bieżący nr 50 / 2019 - 19 lipca 2019 / 14:13

„Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP” - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu w dniu 19.07.2019 roku pomiędzy konsorcjum Budimex S.A. (lider: 94,46% udziału w konsorcjum) oraz Mostostal Kraków S.A. (partner: 5,54% udziału w konsorcjum) a Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) umowy na realizację „Budowy gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”.

Informację o wyborze oferty jako najkorzystniejszej przekazaliśmy w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 24.04.2019 r.

Wartość umowy: 521 479 055,00 zł netto

Zgodnie z zapisami w umowie Zamawiający na podstawie swojej jednostronnej decyzji może obniżyć wartość kontraktu maksymalnie do wartości 347.580.765,00 zł netto. Ostateczna wartość kontraktu będzie określona przez Zamawiającego najpóźniej do 31.12.2019 r.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 60 000 000,00 zł

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% łącznego wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.